Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elżbieta Szczepaniec-Cięciak

Biografia

Elżbieta Szczepaniec- Cięciak urodziła się 19 listopada 1941 roku w Krakowie. Maturę zdała w 1959 roku w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (obecnie VIII LO) i w tym samym roku rozpoczęła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. Pracę magisterską wykonała w Katedrze Technologii Chemicznej UJ pod kierunkiem prof. Feliksa Polaka, uzyskując w roku 1964 tytuł magistra chemii. Została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Kriogenicznym Katedry Chemii Nieorganicznej, kierowanym przez doc. Zdzisława Wojtaszka. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 1972 roku na podstawie pracy pt. „Rozpuszczalność zestalonych gazów w ciekłym azocie" (promotor prof. Z. Wojtaszek). Tematykę fizykochemii roztworów kriogenicznych kontynuowała w Zespole Kriogenicznym UJ i w Katedrze Spektroskopii Teoretycznej i Stosowanej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Leningradzkiego, ZSRR(1977/78) kierowanej przez. M.O. Bulanina (habilitacja 1984 i nominacja na docenta 1986 r.) W 1987 roku objęła funkcję kierownika Zespołu Kriogeniki UJ, który następnie nosił nazwę  Zespołu Kriogeniki i Badań Powietrza.

Jej prace naukowe obejmują badania stopów metali, rozpuszczalności gazów nieorganicznych i niemetanowych węglowodorów w ciekłym azocie i argonie, zastosowania kriogeniki w analityce, badania zanieczyszczeń powietrza, optymalizację procesu utylizacji biogazu  na składowiskach odpadów komunalnych i badania związków odoroczynnych na składowiskach. Zajmuje się również dydaktyką chemii i ochrony środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz historią i popularyzacją nauki. Uczestniczyła w pracach Commision on Solubility Data V.8. International Union of Pure and Applied Chemistry, Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 116 ds. Emisji i Imisji Zanieczyszczeń Organicznych Powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komisji Śladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a także Komisji Historii Nauki PAU. Jest między iinymi autorką i współautorką monografii i podręczników: The Experimental Determination of Solubilities ed. By G.T.Hefter and R.P.Tomkins, John Wiley & Sons, Ltd. Chichester 2003; Pogranicza Pedagogiki i Nauk Pomocniczych, red. S. Palka, Wydawnictwo UJ,Kraków 2004;Złota Księga Wydziału Chemii UJ, red. E Szczepaniec-Cięciak,Wydawnictwo UJ, Kraków 2000; Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria cz.1 i 2. red. E Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniak,Wydawnictwo UJ, Kraków 1999 .

Wypromowała czterech doktorów, opiekowała się ponad 90 pracami magisterskimi oraz licznymi pracami licencjackimi i podyplomowymi.

Prowadziła wykłady kursowe „Chemiczne zanieczyszczenia środowiska" i „Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój" dla studentów Ochrony Środowiska oraz wykłady specjalistyczne i monograficzne dla studentów Chemii: „Podstawy chemii środowiska", „Kriogenika i jej zastosowania", „Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego" , „Chemiczne zanieczyszczenia środowiska", a także wykłady i seminaria z „Ochrony środowiska" dla studentów Chemii oraz na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Pedagogiczną.

W latach 1985-1991 opiekowała się grupą ekologów Naukowego Koła Chemików UJ, zaś w latach 1991-1993 pełniła funkcję opiekuna Naukowego Koła Chemików UJ.28.03.2994 otrzymała tytuł Honorowego Członka  Naukowego Koła Chemików. W latach 1998-200 była sekretarzem Zarządu Krakowskiego Oddziału PTCh.

Jest laureatką nagród naukowych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III Stopnia (1973) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II Stopnia(1986) oraz wielokrotnie nagród Rektora UJ. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1995) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999).

Z dniem 1 października 2007 roku przeszła na emeryturę.

źródło: Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików UJ

Wspomnienia studentów i absolwentów. Złota Księga Wydziału Chemii UJ t. 2

 

red. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, red. Krystyna Łopata

 

Wyd. Uni. Jagiellońskiego Kraków, 2008