Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Roman Dziembaj

Biografia

Roman Dziembaj, dziekan Wydziału Chemii UJ w kadencji 1999-2002, urodził się 22 lutego 1941 roku w Jarosławiu. Maturę uzyskał w I Liceum w Krakowie. Studiował chemię równocześnie na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w roku 1963 uzyskał stopień magistra i został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Pracę doktorską na temat aktywności katalitycznej roztworów NiO obronił w 1969 roku (promotor-prof. A. Bielański).

Badania równowag i dynamiki procesów zachodzących w złożonych układach tlenkowych zawierających uporządkowane struktury defektowe były osnową jego pracy habilitacyjnej zakończonej kolokwium w 1979 roku. W kolejnych latach Roman Dziembaj rozszerzył zakres swoich badań na katalizatory metaliczne i nośnikowe, a także na inne materiały mające znaczenie przemysłowe. Utworzył na Wydziale Chemii zespół naukowy"Kataliza i Fizykochemia Ciała Stałego II",a następnie zespół „Kataliza Przemysłowa i Adsorbenty". Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych uzyskał w 1996 roku, a rok później objął funkcję kierownika Zakładu Technologii Chemicznej.

Prof. Dziembaj jest autorem około 180 recenzowanych publikacji naukowych, w zdecydowanej większości umieszczonych w uznanych wydawnictwach międzynarodowych. Jego prace dotyczą aktualnych problemów katalizy heterogenicznej, chemii ciała stałego i technologii chemicznej.  Był stypendystą Fundacji Humboldta i Fundacji Kościuszkowskiej, pracował w charakterze visting professor/scientist w Niemczech (uniwersytety: Elangen, Bochum, Lipsk oraz Forschungszentrum Juelich), USA(Argonne, National Institute of Standarts and Technology), Francji (Boredaux, Paryż) i Czechach (Heyrovsky Institute). Uczestniczy aktywnie w międzynarodowych projektach badawczych (trzykrotnie był koordynatorem),a także kierował około trzydziestoma projektami badawczymi finansowanymi przez KBN lub zakłady przemysłowe. Jest członkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN i Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, członkiem Rad Naukowych Instytutu Chemii Przemysłowej o Ośrodka Badawczo Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych. Przez dwie kadencje przewodniczył Sekcji Ciała Stałego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTCh. Jest członkiem Europejskiego Klubu Katalizy.

Profesor Dziembaj przeszedł wszystkie szczeble awansu nauczyciela akademickiego aż do stanowiska profesora zwyczajnego na Wydziale Chemii UJ. Prowadził wykłady, seminaria i ćwiczenia z podstaw chemii, podstaw technologii chemicznej, katalizy heterogenicznej i chemii ciała stałego. Jest współautorem 4 skryptów i monografii. Wypromował 9 doktorów i 57 magistrów chemii. Pełnił liczne funkcje administracyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim- dziekana, członka Senatu, prodziekana, kierownika zakładu, zespołu naukowego i pracowni, członka komisji senackich i rektorskich, stałego członka Rady Wydziału i przewodniczącego Komisji Wydziałowych ,przewodniczącego Rady Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych i kierownika Pracowni ŚLAFiBŚ. 19 listopada 1993 roku objął funkcję opiekuna  Naukowego Koła Chemików UJ. Godność członka honorowego NKCh UJ studenci nadali mu 4 listopada 1994 roku. Był opiekunem NKCh do 2008 roku.

Prof. Roman Dziembaj jest laureatem nagród Ministra, III Wydziału PAN, Sekretarza Naukowego PAN i wielokrotnie nagród Rektora UJ. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

źródło: Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików UJ

Wspomnienia studentów i absolwentów. Złota Księga Wydziału Chemii UJ t. 2

 

red. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, red. Krystyna Łopata

 

Wyd. Uni. Jagiellońskiego Kraków, 2008