Przejdź do głównej treści

Konferencje

Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych na skalę ogólnopolską – Ogólnopolskich Szkołach Chemii, Zjazdach Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Sympozjach Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz międzynarodową International Congress of Young Chemists (Young Chem) i Baltchem. Na konferencjach każdy z uczestników przedstawia wyniki badań realizowanych w zespołach naukowych Wydziału Chemii UJ Popularyzujemy naukę jaką jest chemia wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne pokazy chemiczne.

Dwa razy w roku (wiosną oraz jesienią), Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii, które zrzesza wszystkie studenckie koła chemiczne w Polsce, organizuje Ogólnopolską Szkołę Chemii. Za każdym razem inny ośrodek naukowy ubiega się o prawo do jej organizacji. Podczas każdej konferencji studenci najprężniej działających kół naukowy w Polsce prezentują badania oraz idee, które zgłębiane są w ich rodzimych ośrodkach naukowych. Prezentowanych jest też wiele prac oraz pomysłów z pokrewnych dziedzin nauki. A trzeba zaznaczyć, że w wielu uczestnikach konferencji drzemie olbrzymi potencjał, który może zaowocować wybitnymi pracami naukowymi w przyszłości. Swobodny przepływ wiedzy oraz informacji prowadzi do wspólnej integracji, dzięki której będą budowane filary polskiej nauki. Właśnie takie konferencje ukazują możliwość kształcenia, jakie oferuje nam polska nauka. Jest to doświadczenie niezwykle cenne dla studentów II-III roku, których myśli krystalizują wokół trafnego wyboru wąskiej specjalizacji w ogólnej nauce, jaką jest chemia.

Konferencja „YoungChem" kierowana jest do studentów oraz doktorantów kształcących się na kierunkach chemicznych na całym świecie. Ma ona na celu integrację młodych, zdolnych naukowców a także umożliwienie im prezentacji wyników swoich badań. Podczas kongresu uczestnicy mają możliwość przedstawienia ich w formie plakatu lub prezentacji ustnej. Niejednokrotnie są to ich pierwsze wystąpienia przed szeroką, międzynarodową publiczności. „YoungChem" każdego roku owocuje wspólnie zrealizowanymi projektami badawczymi oraz stwarza możliwości wymian i staży. Jednocześnie przez zaproszenie do współpracy wielu znanych firm chemicznych ułatwiamy środowiskom studenckim kontakt z przemysłem chemicznym. Pozwala to uczestnikom kongresu poznać bliżej strukturę firm oraz główne gałęzie produkcji i prac badawczych przez nie prowadzonych. Doprowadza to do rozwoju współpracy między firmami a ośrodkami akademickimi. Ponadto każdą edycję kongresu uświetniają wykłady znanych w środowisku chemicznym profesorów.

Sekcja Studencka PTChem jest organizacją zrzeszającą studentów i doktorantów kierunków chemicznych, biochemicznych, biotechnologicznych oraz innych nauk pokrewnych. Działamy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego szczycącego się już blisko 90-letnią tradycją. W szeregach Sekcji można poznać wielu znakomitych młodych naukowców spotykających się, na corocznych spotkaniach, takich jak m.in.: Wiosenny Zjazd oraz Zimowy Zjazd SSPTChem. Uczestnicy tych spotkań naukowych prezentują swoje najnowsze wyniki badawcze, jak również zainteresowania popularnonaukowe. Sekcja Studencka PTChem działa już od wielu lat i obecnie zrzesza około 200 osób.

 

Monika Parafiniuk