Zobacz rownież

Uniwersytet Jagielloński działa w oparciu o Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym jak również Statut przyjęty przez Senat UJ.

Najważniejszym dokumentem dla studentów jest natomiast Regulamin Studiów.

Regulamin Naukowego Koła Chemików

Rozdział 1: Nazwa, siedziba, cele

§1

Organizacja nosi nazwę: Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

§2

Siedzibą Koła jest Wydział Chemii UJ w Krakowie, ul. Gronostajowa 2. 

§3

Celami Koła są:

1. uzupełnianie i pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych - chemicznych;

2. organizowanie pracy naukowej wśród swoich członków;

3. rozwijanie stosunków koleżeńskich i towarzyskich między członkami koła;

4. doskonalenie poziomu nauczania chemii na UJ. 

§4

Sposobami prowadzącymi do tych celów są:

1. urządzanie odczytów, referatów, zebrań dyskusyjnych, prelekcji;

2. organizowanie kursów specjalistycznych;

3. wydawanie skryptów i rozpraw naukowych;

4. urządzanie wycieczek i obozów naukowych;

5. udostępnianie posiadanego księgozbioru i czasopism specjalistycznych;

6. prowadzenie badań naukowych;

7. pośrednictwo w zakupie książek i pomocy naukowych;

8. współpraca z innymi organizacjami, współpraca ta nawiązywana jest przez Prezesa Koła; 

9. występowanie wobec władz w interesach Koła i sprawach jego członków;

10. organizowanie spotkań, zabaw i innych imprez towarzyskich.

Rozdział 2: Członkowie Koła

§1

Członkowie Koła dzielą się na:

1. zwyczajnych;

2. sympatyków;

3. honorowych 

§2

Członkiem zwyczajnym może być każdy student studiów, dziennych oraz doktoranckich, na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także ich absolwent przez jeden rok od ukończenia studiów, o ile podlega dyscyplinarnie władzom Uniwersytetu. 

§3

Członkiem sympatykiem może być każdy student, bez względu na uczelnie na której studiuje oraz absolwent lub pracownik Wydziału Chemii UJ. 

§4

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla Koła. 

§5

1. O przyjęciu w szeregi Koła decyduje zarząd, zwykłą większością głosów. 

2. Od decyzji określonej w art. 5 ust. 1 przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. 

§6

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. czynne i bierne prawo wyborcze;

2. brania udziału we wszystkich zebraniach Koła z prawem do głosu;

3. organizowania pod patronatem Koła i za zgodą Zarządu działalności wyszczególnionej w §4 Rozdziału 1;

4. brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło;

5. wprowadzania gości na imprezy Koła za zgodą Zarządu;

6. korzystania z biblioteki i urządzeń Koła;

7. korzystania z wszelkich form pomocy finansowej organizowanej przez Koło, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Koła w tej sprawie. 

§7

Członkowie sympatycy mają prawo:

1. występowania z głosem doradczym podczas Walnego Zebrania, jawnych posiedzeń Zarządu oraz jawnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej;

2. brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło;

3. korzystania z biblioteki i urządzeń Koła. 

§8

Członkowie honorowi mają prawa analogiczne jak w §7 Rozdziału 2. 

§9

Obowiązki członków Koła:

1. przestrzeganie przepisów: Statutu, uchwał, zarządzeń i komunikatów władz Koła;

2. terminowe opłacanie składek członkowskich, których wysokość określa uchwała Zarządu Koła;

3. dbanie o dobre imię oraz mienie Koła;

4. udział w Walnym Zebraniu;

5. dbanie o ład i porządek w siedzibie Koła. 

§10

Czasowe zawieszenie w prawach członka Koła następuje:

1. wskutek decyzji Zarządu z podaniem pisemnego uzasadnienia oraz terminu ustania zawieszenia;

2. automatyczne wskutek nieopłacania aktualnych składek członkowskich i trwa do czasu uregulowania zaległych płatności.

3. Od decyzji określonej art. 10 ust. 1 przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.  

§11

Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

1. pisemnego zgłoszenia do Zarządu Koła swojej rezygnacji;

2. wykluczenia przez Zarząd z podaniem pisemnego uzasadnienia decyzji;

3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok;

4. od decyzji określonej art. 11 ust. 2 i 3 przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 3: Władze Koła

§1

Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie;

2. Prezes;

3. Zarząd;

4. Komisja Rewizyjna. 

§2

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. 

§3

Walne Zebranie może być:

1. zwyczajne;

2. nadzwyczajne. 

§4

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w październiku każdego roku. 

§5

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje:

1. Zarząd

a) z własnej inicjatywy;

b) na pisemne zarządzenie Komisji Rewizyjnej z podaniem porządku obrad;

c) na wniosek 1/4 zwyczajnych członków Koła złożony na piśmie z podaniem porządku obrad;

d) na wniosek opiekuna Koła złożony na piśmie z podaniem porządku obrad;

e) w przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu w pkt.1. §5 Rozdziału 3.

3. Opiekun Koła w przypadku bezczynności Komisji Rewizyjnej w pkt 2 §5 Rozdziału 3.

4. W §5 Rozdziału 3 pkt. 1 b, c, d, e obowiązuje termin 14 dniowy. 

§6

Termin pierwszy i drugi, miejsce oraz początek obrad Walnego Zebrania powinny być ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty oraz za pośrednictwem emaila z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. 

§7

Do odbycia Walnego Zebrania w pierwszym terminie potrzebne jest od chwili rozpoczęcia obecność więcej niż połowy zwyczajnych członków Koła. 

§8

W przypadku nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej ilości osób, Walne Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków Koła. 

§9

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Koła (Rozdział 4) oraz uchwały o zmianie statutu. 

§10

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1. wybór i odwoływanie Prezesa;

1a. powoływanie Zastępcy Prezesa na wniosek Prezesa;

2. wybór i odwoływanie pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3. przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4. udzielanie, względnie nie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5. zmiana Statutu Koła większością kwalifikowaną 2/3 Członków Koła;

6. rozpatrywanie wniosków oraz interpelacji Komisji Rewizyjnej i członków Koła;

7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Rewizyjnej;

8. nadawanie godności członka honorowego;

9. podejmowanie wszelkich decyzji leżących w kompetencjach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, o ile Walne Zebranie uzna to za konieczne.

§11

W razie odrzucenia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Walne Zebranie wybiera komisje złożoną z trzech osób nie wchodzących w skład Zarządu ani też Komisji Rewizyjnej, która w przeciągu 14 dni roboczych zbada całokształt gospodarki Zarządu i niezwłocznie przedłoży Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu wnioski o wyniku swojej pracy.

§12

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes, lub osoba przez niego wyznaczona. 

§13

1. Zarząd Koła składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Gospodarza.  

2. Prezes może zaproponować inne, nie wymienione w §13 ust. 1 funkcje wchodzące w skład Zarządu, które powinny być zatwierdzone przez Walne Zebranie. 

§14

Kadencja Zarządu trwa od momentu wyboru do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania. 

§15

Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na cztery tygodnie. 

§16

Zebrania Zarządu z reguły są jawne, lecz Zarząd może uchwalić tajność całego lub części zebrania. 

§17

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. 

§18

W głosowaniach nie rozstrzygniętych decyduje Prezes. 

§19

Do kompetencji kolegialnych Zarządu należą:

1. zwoływanie Walnych Zebrań;

2. zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zebrania;

3. zatwierdzenie sprawozdań członków Zarządu; 

4. ustalenie wysokości wpisowego i składek;

5. dysponowanie majątkiem Koła w ramach ustaleń Walnego Zebrania;

6. tworzenie nowych sekcji według reguł ustalanych przez siebie;

7. wykluczenie członków;

8. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa;

9. sporządzanie projektu preliminarza rocznego i przedkładanie go Prezesowi do zatwierdzenia.  

§20

Do kompetencji Prezesa należy:

1. reprezentowanie Koła na zewnątrz;

2. zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu Koła;

3. kontrolowanie pracy członków Zarządu;

4. pisanie i przedkładanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności Koła;

5. zatwierdzenie preliminarza finansowego na najbliższy rok;

6. załatwienie bieżących spraw Koła nie mieszczących się w kompetencjach żadnego z członków Zarządu;

7. wydawanie zarządzeń i komunikatów;

8. powoływanie dodatkowych członków Zarządu.

9. podpisywania aktów wydanych przez Walne Zebranie, Zarząd oraz wniosków do władz Wydziału. 

§21

Kompetencje Zastępcy Prezesa ustala Prezes w ramach swego własnego zakresu kompetencji.  

§22

Zakres obowiązków Sekretarza:

1. prowadzenie korespondencji;

2. protokołowanie wszelkich zebrań organizowanych przez Koło;

3. dbanie o przyrządy kancelaryjne;

4. utrzymywanie porządku w aktualnej dokumentacji Koła oraz w archiwum. 

§23

Do obowiązków Skarbnika należy:

1. bezpośrednie zarządzanie funduszami składkowymi Koła według dyspozycji Zarządu;

2. prowadzenie książki kasowej;

3. prowadzenie ewidencji członków Koła i wpisywanie nowych członków;

4. przyjmowanie składek członkowskich oraz dokonywanie wszelkich innych operacji finansowych;

5. przedstawienie Zarządowi rocznego sprawozdania finansowego;  

§24

Gospodarz Koła jest zobowiązany do:

1. sprawowania pieczy nad majątkiem trwałym i ruchomym Koła;

2. udostępniania sprzętu, książek itp. rzeczy należących do Koła;

3. prowadzenia ksiąg inwentarzowych;

4. utrzymywania czystości i porządku w lokalu Koła;

5. publikowania plakatów aktualnych imprez organizowanych przez Koło;

6. dbania o czystość tablic informacyjnych Koła oraz o aktualność znajdujących na nich ogłoszeń i plakatów. 

§25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Koła. 

§26

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków nie wchodzących w skład Zarządu i wybieranych na okres między dwoma kolejnymi zwyczajnymi Walnym Zebraniami. 

§27

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola czynności administracyjnych Zarządu;

2. kontrola gospodarki finansowej Zarządu;

3. czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem i realizowaniem postanowień Walnego Zebrania;

4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności;

5. odwoływanie od decyzji Zarządu;

6. przeprowadzanie wyborów nowych władz Koła. 

§28

Komisja Rewizyjna ma prawo:

1. składać Zarządowi wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zgodnie z §5 Rozdziału 3 pkt.1 b;

2. zawiesić postanowienie Zarządu sprzeczne z postanowieniami Walnego Zebrania;

3. przeprowadzić kontrolę działalności Koła

a) z własnej inicjatywy;

b) na pisemne żądanie członka Zarządu;

c) na trzy dni przed Walnym Zebraniem.

4. zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie według §5 Rozdziału 3 pkt. 2.

Rozdział 4: Rozwiązanie Koła:

§1

Rozwiązanie Koła dokonywane jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła. 

§2

Czynności likwidacyjne wykonują likwidatorzy powołani przez Walne Zebranie. 

§3

Pozostałym po Kole majątkiem rozporządza Walne Zebranie.